Home
Methode Van Dixhoorn
Therapeut
Reacties van cliënten
Zorgverzekeraars
Laatste nieuws
Klachtenregeling Privacybescherming Contact
Routebeschrijving
Links


Privacyregelement

Als paramedisch zorgverlener ben gebonden aan geheimhoudingsplicht en wettelijk verplicht tot het bijhouden van een medisch dossier. Als praktijk ga ik zorgvuldig om met deze informatie, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In principe ben ik als ťťnmanspraktijk de enige die uw gegevens in kan zien, uitzondering is een eventuele waarnemer of met uw toestemming bij de behandeling betrokken stagiair. Deze personen hebben eveneens een geheimhoudingsplicht.

Persoonsgegevens

Als u gebruik gaat maken van de Adem- en ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn, ben ik genoodzaakt om persoonsgegevens van u te verwerken. Als paramedicus ben ik gebonden aan beroepsgeheim.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Persoonlijke gegevens van de cliŽnt, waaronder NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, zorgverkeringsnummer, bsn-nummer en medische gegevens. Ik gebruik de NAW-gegevens om een factuur te kunnen schrijven en versturen, om eventuele afspraken te verzetten en om met de juiste gegevens een verslag te kunnen toekomen bij de verwijzer.
De medische gegevens gebruik ik voor zover deze nodig zijn voor het zorgvuldig beschrijven van het behandelverloop. Deze bewaar ik om inzicht in en overzicht over het behandelverloop te kunnen houden.
Ik werk met digitale dossiers. Om toegang te kunnen krijgen tot de computer, het cliŽntenbestand en de digitale dossiers moet drie keer een wachtwoord ingevuld worden. De gegevens worden lokaal opgeslagen. U beslist zelf of er een verslag gestuurd mag worden naar de verwijzende instantie. Samen met mij heeft u dat verslag doorgenomen en het verslag wordt per post opgestuurd of u bezorgt het zelf bij de verwijzer. Ook geeft u toestemming om, volledig geanonimiseerd, gegevens omtrent uw behandeling, te laten gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Hoe lang ik gegevens bewaar

De bijzondere gegevens, zoals de medische gegevens en verslagen van de behandelingen van cliŽnten voor ademtherapie worden twee jaar bewaard, zodat bij een eventuele herhaling van de therapie nog gebruik kan worden gemaakt van de informatie uit voorgaande sessies. Contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst en Balens, de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dit 7 jaar.

Delen met anderen

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@banzaj.nl. We maken dan samen een afspraak om uw dossier te bekijken.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@banzaj.nl.

 

Webdesign: Atherius Design - Multimedia vormgeving en communicatie